Khai tác dữ liệu để Content Marketing

837

Bộ tài liệu này này sẽ giúp bạn:

  • Xây dựng chiến lược nội dung dựa trên dữ liệu cốt lõi
  • Xây dựng ý tượng nội dung từ dữ liệu website
  • Phôi phối nội dung
  • Trải nghiệm nội dung
  • Đo lường hiệu xuất nội dung

>> Tải tài liệu TẠI ĐÂY